PROTOCOL ACCÉS EQUIPS I ÀRBITRES

Protocol d’accés pels equips i el Comité Tècnic d’Àrbitres (CTA) Normativa vigent a 12 de Març de 2021

Seguint la normativa vigent a Balears per a l’inici de les competicions d’esports de contacte, informem de les normes a seguir pels equips i el Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) que hagin d’accedir al Camp Municipal de Ses Canaletes per als partits de totes les categories. Aquest protocol pot patir variacions en funció de l’evolució de la pandèmia COVID19 i les directrius marcades per les autoritats sanitàries.

● Previ accés a les instal·lacions es realitzarà un control de temperatura, tant a jugadors i cos tècnic com a l’àrbitre, a més de desinfecció de mans i peus.

● No es permetrà l’accés a qualsevol persona amb temperatura igual o superior a 37’5°.

● Es disposarà d’un accés i circulació diferenciada entre participants i espectadors, amb entrades i sortides independents.

● Els participants accediràn a la instal·lació a través de la porta que connecta el pàrquing amb la zona de vestuaris, i tansols es permetrà l’entrada a tota persona que hagi de ser inscrita en acta (18 jugadors i els membres del cos tècnic amb llicència federativa).

● L’equip local accedirà a la instal·lació 50 minuts abans del partit. L’accés haurà de fer-se amb l’equip al complet per a evitar entrades i sortides lliures.

● L’equip visitant accedirà a la instal·lació 45 minuts abans del partit. L’accés haurà de fer-se amb l’equip al complet per a evitar entrades i sortides lliures.

● L’àrbitre/s accedirà a la instal·lació, 40 minuts abans del partit.

● La sortida dels participants es realitzarà a través de la porta que connecta els vestuaris amb el pàrquing.

● Jugadors i/o qualsevol altre personal federat hauran d’aportar una declaració responsable actualitzada de no presentar simptomatologia compatible amb la COVID-19 (Annex 2, del Protocol de la FFIB), requisit indispensable per a poder accedir a la instal·lació.

● S’haurà de mantenir una correcta higiene de mans dins de la instal·lació.

● Totes les zones d’accés i vestuaris disposaran de dossificadors de gel desinfectant.

● El bany habilitat per als jugadors i cos tècnic serà el situat en la part posterior de la graderia, i es trobarà degudament senyalitzat.

● Els vestuaris romandran tancats i fora de servei. Es permetrà al delegat d’equip de cada club l’entrada al seu interior per a deixar-hi les motxilles dels participants. Un cop dipositades les motxiles, es procedirà a la desinfecció d’aquestes i es tancarà el vestuari fins a la finalització del partit, motiu pel qual es recomana que cada participant s’asseguri de quedar-se a la banqueta amb tot allò que pugui necessitar (aigua, abric, bossa per guardar-hi la mascareta, etc.).

● Els equips de totes les categoríes del CCE Sant Lluís, quan juguin fora de Ses Canaletes, TENEN PROHIBIT L’ÚS DE VESTIDORS I SEGUIRAN EL MATEIX PROTOCOL QUE ALS PARTITS QUE ES JUGUIN A SANT LLUÍS, per lo que hauran d’anar al partit cambiats des de casa.

● Es permetrà l’ús de dos vestuaris als clubs rivals que visitin Ses Canaletes en la categoria Autonòmica Femenina, per tractar-se d’equips amb viatge interilles.

● Jugadors i àrbitres estan exempts de l’ús de la mascareta mentre es trobin en el terreny de joc. A les banquetes aquesta serà obligatòria, tant per a jugadors com per al cos tècnic, en tot moment.

● Es disposarà d’una banqueta auxiliar situada darrere de les banquetes existents amb la finalitat de garantir la distància de seguretat entre els tècnics i jugadors suplents.

● Durant el partit els jugadors i àrbitres hauran d’evitar donar-se la mà, abraçar-se o tocar-se boca, nas i ulls.

● Els esportistes, tècnics i àrbitres hauran d’acudir al camp amb la seva pròpia ampolla d’aigua d’ús individual, quedant totalment prohibit el seu ús compartit.

● Abans d’abandonar la instal·lació, el delegat d’equip o responsable Covid19 de cada club haurà d’emplenar el qüestionari CHEKLIST remès pel GOIB i del qual en proporcionarà còpies l’equip local, i guardar-ne còpia al seu arxiu.